GOLFSTARS ANVÄNDARVILLKOR

Dessa avtalsvilkor

Dessa avtalsvillkor (”Användarvillkoren”) reglerar din användning av bokningstjänsten GolfStars Greenfeebokning (hädanefter “Tjänsten”, enligt beskrivningen nedan). Genom att du godkänner Användarvillkoren ingås ett avtal mellan dig (”Användare”, ”du” eller ”dig”) och GolfStar Sverige AB, registreringsnummer 556475-9420 med adress Industrivägen 11, 171 48 Solna (”vi”, ”oss” eller ”GolfStar”). Tjänsten tillhandahålls via vår mobila applikation ”GolfStars Greenfeebokning” (”Appen”). Genom att skapa ett Användarkonto och accepterar dessa Användarvillkor kan du använda dig av Tjänsten. Du kan endast använda Tjänsten om du accepterar dessa Användarvillkor. Användarvillkor gäller tillsvidare och inom Sverige. För att kunna använda Tjänsten måste du vara 18 år eller äldre, eller ha ett godkännande från någon med föräldraansvar till att använda Tjänsten enligt Användarvillkoren. Du behöver även ha rätt att ingå bindande avtal och inte vara förhindrad från att göra det enligt svensk lag.

1. Part

”Säljaren” är: GolfStar Sverige AB eller ett annat företag (”Partner”), som är en extern säljare (d.v.s. inte GolfStar Sverige AB) av egna varor på www.golfstar.se. Att försäljning sker från Partnern framgår tydligt i varukorgen och på orderbekräftelsen, och det är då Partnern du ingår avtal med. Betalningen sker emellertid via GolfStar.se oberoende av om det är GolfStar Sverige AB eller Partnern som är säljare.

Kontaktuppgifter till GolfStar Sverige AB framgår nedan, medan ni hittar kontaktuppgifter till Partnerna genom att följa länken för varje Partner som visas i anslutning till varan.

Information om GolfStar Sverige AB:

Org.nr. 556475-9420

Adress till huvudkontoret: Industrivägen 11, 171 48 Solna

Telefon till kundtjänst: 0770 – 22 00 80

Mail: kundtjanst@golfstar.se

www.golfstar.se

”Säljare” benämns nedan som ”vi”, ”oss” eller ”säljaren”. Köparen är: den person som är angiven som köpare i beställningen, och benämns nedan som ”du”, ”dig”, ”din” eller ”ditt”.

2. TJÄNSTEN.

Genom Tjänsten kan du boka starttider för att spela golf (”Greenfee”) på GolfStars banor i Sverige. Genom att göra en bokning i Appen skapas en bokning i Golfens IT-System (”GIT”) direkt.

Genom Appen kan du hitta GolfStars banor och boka Greenfee för dig själv, men även boka in andra användare och golfvänner. Genom att boka Greenfee genom Tjänsten ingår du avtal direkt med GolfStar.

3. LICENS.

Under förutsättning att du accepterar och följer dessa Användarvillkor, erhåller du en icke-exklusiv, icke överlåtbar, återkallelig licens att ladda ned, installera och använda Appen på en mobil enhet eller via en dator som du äger eller har tillgång till, i Sverige, i syfte att nyttja Tjänsten för dess avsedda syfte.

Du erhåller ingen annan licens att använda ovan nämnda immateriella rättigheter utom vad som uttryckligen anges i dessa Användarvillkor.

Du förstår och accepterar att GolfStar inte kan hållas ansvariga för sådant innehåll som tillhandahålls av tredje part och visas upp eller finns tillgängligt inom ramen för Appen.

Vi ger varken dig, eller någon annan, tillstånd att kopiera eller förändra Appen i sin helhet eller delar av den. Detta innebär att ingen utan vårt samtycke får utveckla, göra tillägg till, dekompilera eller göra reverse engineering på Appen eller dess komponenter. Det är inte tillåtet att återskapa källkoden eller dess funktionalitet, eller att göra kopior av mjukvaran, utöver vad tvingande lag ger rätt till.

Du får heller inte använda Tjänsten för att sprida virus, trojaner eller liknande program. Vi tillåter inte automatisk avläsning av Tjänsten.

Alla immateriella rättigheter i Appen, eller i någon annan del av Tjänsten, tillhör eller förfogas över med licens av oss. Ingenting i dessa Användarvillkor ska uppfattas som en överföring av någon immateriell eller annan rättighet till dig. Du ges enbart den begränsade licens enligt punkten ovan.

4. ANVÄNDARKONTO.

För att använda Tjänsten måste du skapa ett Användarkonto hos oss och logga in på det. Instruktioner om hur du skapar ett användarkonto finns i Appen. För att skapa ett Användarkonto behöver du ett Golf-ID och ett mobilnummer.

Ditt Användarkonto är personligt och du får inte överlåta det till någon annan eller låta någon annan använda Tjänsten genom ditt Användarkonto. Du är ansvarig för att skydda dina inloggningsuppgifter från åtkomst för obehöriga. Om du har anledning att tro att någon annan har fått tillgång till ditt Användarkonto ska du omedelbart meddela oss. Vi har rätt, men inte skyldighet, att blockera tillgången till ditt Användarkonto om vi har anledning att tro att någon obehörig person har fått tillgång till det.

5. DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN.

Vi vill inte att Tjänsten ska användas för något annat än dess avsedda syfte i enlighet med dessa Användarvillkor. Din användning av Tjänsten får bara ske i enlighet med dess avsedda syfte, som beskrivits ovan. Om du inte accepterar detta, ber vi dig att inte använda Tjänsten. Du ansvarar själv för all utrustning som krävs för att kunna använda Tjänsten (telefon, dator, programvara, telekommunikationssystem etc.).

6. NÄTVERKSKOSTNADER.

Du är själv ansvarig för att säkerställa din åtkomst till det nätverk som behövs för att kunna använda Tjänsten. Det kan tillkomma kostnader för t.ex. överföring av data och meddelandetjänster vid användning av Tjänster, dessa kostnader står Användaren själv för. Vidare är du själv ansvarig för att skaffa och uppdatera den hård- eller mjukvara som behövs för att få tillgång till Tjänsten.

7. BETALNING OCH PRISINFORMATION.

Alla Greenfees som bokas via Tjänsten måste förskottsbetalas av den Användare som använder Tjänsten i samband med att bokningen genomförs i Appen. Betalning av Greenfees görs via Klarna. https://www.klarna.com/se/villkor/ . När en Greenfee tid bokats kommer en bekräftelse visas i Appen och en bekräftelse att skickas ut via e-post från Svenska Golfförbundet (förutsatt att e-postnotifieringen aktiverats) samt från Appen. De erbjudanden eller rabatter som ges via Appen går inte att kombinera med andra erbjudanden eller rabatter.

8. AVBOKA GREENFEE OCH EVENTUELL ÅTERBETALNING.

Den svenska lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler ger dig rätt att ångra ditt köp är ej förenlig med köp av dessa erbjudande av Greenfee som direkt efter köp minskar kraftigt i värde.

Inga återbetalningar görs vid eventuella avbokningar. Återbetalning sker endast om GolfStar har den bokade banan stängd av någon anledning.

9. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER.

För att kunna tillhandahålla dig Tjänsten behandlar vi dina personuppgifter. Uppgifter såsom personuppgifter eller annan uppgift eller del av handling som kunden lämnar till GolfStar Sverige AB kommer att lagras och behandlas i digitalt format. GolfStar Sverige AB ansvarar för att uppgifterna lagras och behandlas i enighet med personuppgiftslagen. Kundens uppgifter kommer att användas av GolfStar Sverige AB för att möjliggöra och säkerställa fullgörande av Avtalet samt i marknadsföringssyfte från bolagets sida. Kundens uppgifter kan även komma att användas av bolag i samma koncern som GolfStar Sverige AB för att fullgöra detta Avtal samt i marknadsföringssyfte. Vi på GolfStar är noga med att skydda våra kunders integritet genom en trygg hantering av personuppgifter. Vi har tillsammans med en certifierad

partner sett över vår hantering av personuppgifter och säkerställt att vi hanterar dessa på ett säkert och tryggt sätt.

I och med detta har vi uppdaterat våra allmänna villkor och komplimenterar dessa med en GDPR policy som tydligt beskriver hur vi hanterar, skyddar och använder dina personuppgifter på ett säkert sätt.

Länk till

GolfStars GDPR policy https://golfstar.se/kopvillkor-och-gdpr/

GolfStar Sverige AB

Industrivägen 11

171 48 Solna

Telefon växel:

46 – 770 – 22 00 00

Epost kundtjanst@golfstar.se

Hemsida www.golfstar.se  

Önskar du att ändra vår hantering av dina personuppgifter vänligen kontakta vårt personuppgiftsombud på gdpr@golfstar.se.

Personuppgiftsansvarig:

GolfStar Sverige AB (Org. 556475-9420)

Personuppgiftsombud:

gdpr@golfstar.se

Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till tredje part, och nyttjas i de syften som anges nedan:

–  Marknadsföringspartner som anlitats av GolfStar Sverige AB i syfte att säkerställa fullgörande av avtalet samt i marknadsföringssyften.

Registerutdrag

Om du som kund ingått detta avtal i egenskap av privatperson har du rätt att en gång per år kostnadsfritt begära ut ett registerutdrag. Ett registerutdrag anger vilken information som finns sparad om dig. Du begär detta genom att skicka en undertecknad begäran till ovanstående postadress. Om de uppgifter vi har om dig är felaktiga, ofullständiga eller missvisande, korrigerar vi såklart dessa.

Avregistrering av kunduppgifter Du som kund kan vid skriftlig och undertecknad begäran få dina kunduppgifter hos GolfStar Sverige AB raderade, med förbehåll för sådana uppgifter som krävs för att GolfStar Sverige AB skall kunna upprätthålla god redovisnings- och bokföringssed.

Överlåtelse

Genom ingående av detta Avtal lämnar du som kund ditt medgivande till att GolfStar Sverige AB får överlåta uppgifter om dig till tredje part. Samtycket innebär att tredje part som övertagit uppgifter om dig får bruka dem med samma villkor som följer av §9 i detta Avtal. Vid sådan händelse kommer du som kund bli informerad om vem som övertagit uppgifter om dig.

Ytterligare information om hur vår behandling av dina personuppgifter hittar du i vår Integritetspolicy.

Läs Integritetspolicyn innan du börjar använda Tjänsten och använd inte Tjänsten om du inte accepterar Integritetspolicyn.

10. ANSVARSBEGRÄNSNING

Appen och Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick utan garantier av något slag. Din användning av Tjänsten sker på ditt eget ansvar och på din egen risk. Vi lämnar inte några garantier − direkta, underförstådda eller på annat sätt − rörande tillgängligheten, kvaliteten, dugligheten för något särskilt syfte, lämpligheten eller riktigheten av Appen eller Tjänsten i övrigt. GolfStar bär ansvaret för att priser och avbokningsregler vid var tid hålls uppdaterade i Appen.

11. SKADELÖSHETSFÖRBINDELSE.

Du är ansvarig gentemot oss för all skada som åsamkas oss, eller tredje part, på grund av ditt brott mot dessa Användarvillkor, inklusive men ej begränsat till missbruk av Appen och/eller Tjänsten.

GolfStar har rätt att kräva skadestånd eller annan ersättning som kompensation för skador som uppstår till följd av Användares brott mot Användarvillkoren.

12. ÄNDRING AV VILLKOREN SAMT ÄNDRING OCH UPPSÄGNING AV TJÄNSTEN.

Vi har rätt att ändra dessa Användarvillkor och kommer informera dig om sådana ändringar senast trettio (30) dagar innan en ändring träder i kraft. Vi kommer att lämna dig sådan information via Appen eller via e-post till den e-postadress du som du registerar på ditt användarkonto.

Dessa Användarvillkor gäller tillsvidare. Du har rätt att när som helst och utan föregående meddelande härom säga upp ditt Användarkonto. Detta sker genom att du kontaktar oss enligt informationen nedan. Sådan uppsägning ska träda i kraft från och med den första arbetsdagen efter det att GolfStar mottagit uppsägningen. Bekräftelse av uppsägningen sker via e-post.

Vi har rätt att stänga av din tillgång till Tjänsten med om vi har anledning att tro att du bryter mot dessa Användarvillkor. Vidare förbehåller vi oss rätten att när som helst modifiera, avbryta eller temporärt eller permanent upphöra med vårt tillhandahållande av Tjänsten eller om så krävs enligt lag eller myndighetsbeslut. Du accepterar att vi inte ansvarar gentemot dig eller någon tredje part för sådan modifikation, avbrott eller upphörande. Innan vi stänger av din tillgång till Tjänsten, avbryter, eller temporärt eller permanent upphör med vårt tillhandahållande av Tjänsten kommer vi att meddela dig via e-post.

13. ÖVERLÅTELSE.

Du får inte överlåta eller överföra några rättigheter, skyldigheter eller licenser som framgår av dessa Användarvillkor. Vi kan överlåta och överföra våra rättigheter enligt dessa Användarvillkor utan ditt samtycke och utan meddelande till dig.

14. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER.

Dessa Användarvillkor ska styras av och tolkas i enlighet med svensk lag.

Vid tvister som rör dina konsumenträttigheter och som vi inte lyckas lösa, rekommenderar vi att du vänder dig till Allmänna reklamationsnämnden via www.arn.se eller Box 174, 101 23 Stockholm. Du kan även använda den plattform för klagomål som finns tillgänglig på EU-kommissionens webbplats: http://ec.europa.eu/odr.

På Konsumentverkets hemsida finns det mer information om dina rättigheter som konsument (www.konsumentverket.se).

Tvist eller krav som uppstår rörande eller i samband med dessa Användarvillkor som inte rör dina konsumenträttigheter ska slutligen avgöras av svensk domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans, om inte annat följer av tvingande lag.

15. KONTAKTUPPGIFTER

Har du synpunkter på och frågor om Tjänsten kan du komma i kontakt med oss genom brev GolfStar Sverige AB, Industrivägen 11, 171 48 Solna eller via e-post kundtjanst@golfstar.se.